Terug

Inzicht in psychiatrische stoornissen

In het leertraject worden kort de veel voorkomende psychiatrische stoornissen in de forensische context beschreven: psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen en ontwikkelingsstoornissen. In dit leertraject ligt de nadruk op de symptomen van deze stoornissen, hoe ze zich in gedrag uiten en het leren interpreteren van gedrag. Ook wordt er ingegaan op het inschatten van risico’s gerelateerd aan het gedrag als uiting van de stoornissen en het aanpassen van de bejegening en behandeling daarop.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

  • heb je inzicht in de symptomen van psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en seksuele stoornissen, en heb je aanknopingspunten om die kennis toe te passen in bejegening en behandeling van de cliënt;
  • heb je kennis van de voornaamste symptomen van de in dit leertraject behandelde psychiatrische stoornissen;
  • weet je hoe het gedrag (van de in dit leertraject behandelde) psychiatrische stoornissen moet worden geïnterpreteerd;
  • heb je inzicht in hoe deze psychiatrische stoornissen (kunnen) samenhangen met delictgedrag;
  • heb je handvatten om in de behandeling rekening te houden met de psychiatrische stoornissen van de cliënt;
  • heb je kennis van risico’s die voort kunnen vloeien uit (de in dit leertraject behandelde) psychiatrische stoornissen. Je kunt daarmee risicoverhogend gedrag eerder herkennen en bent beter in staat in te schatten of gedrag van de cliënt actie vergt of niet;
  • kun je onderscheid maken tussen de kenmerken van de stoornissen en het karakter van de cliënt en hoe deze twee ook in combinatie kunnen doorwerken in het gedrag van de cliënt;
  • ben je je bewust van de rol die eigen angsten, onbekendheid met de stoornissen en (tegen)overdracht kunnen spelen in de bejegening en behandeling van cliënten met psychiatrische stoornis.