Forensische Werkplaats

Leermiddel

Setting

Onderwerp

Ambulante Forensische Zorg
Ambulante Forensische Zorg
E-learning
Behandelen en beheersen: werken in het PPC
Behandelen en beheersen: werken in het PPC
E-learning
Consensusbespreking en multidisciplinair overleg
Consensusbespreking en multidisciplinair overleg
E-learning
De Forensische  patiënt
De Forensische patiënt
E-learning
De invloed van groepen
De invloed van groepen
E-learning
De invloed van jouw groepen op jou
De invloed van jouw groepen op jou
E-learning
De rol van de forensische professional
De rol van de forensische professional
E-learning
Delictanalyse
Delictanalyse
E-learning
Dwang en drang binnen het BW/MO
Dwang en drang binnen het BW/MO
E-learning
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
E-learning
Forensische Scherpte
Forensische Scherpte
E-learning
Forensische zorg binnen BW/MO
Forensische zorg binnen BW/MO
E-learning
Goed in gesprek; gespreksvaardigheden
Goed in gesprek; gespreksvaardigheden
E-learning
Groepsdynamica: signaleren van effecten binnen groepen
Groepsdynamica: signaleren van effecten binnen groepen
E-learning
Herkennen van spanningsfases
Herkennen van spanningsfases
E-learning
Hoe krijg ik mijn collega's zover?
Hoe krijg ik mijn collega's zover?
E-learning
Inleiding risicotaxatie en -management
Inleiding risicotaxatie en -management
E-learning
Introductie wet- en regelgeving
Introductie wet- en regelgeving
E-learning
Invloed van spanning op de interactie
Invloed van spanning op de interactie
E-learning
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Inzicht in psychiatrische stoornissen
E-learning
Ketensamenwerking in de forensische zorg
Ketensamenwerking in de forensische zorg
E-learning
Middelengebruik in de forensische zorg
Middelengebruik in de forensische zorg
E-learning
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
E-learning
Omgaan met agressie binnen BW/MO
Omgaan met agressie binnen BW/MO
E-learning
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
E-learning
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
E-learning
Omgaan met spanningsvol gedrag
Omgaan met spanningsvol gedrag
E-learning
Relatie tussen forensische professional en cliënt
Relatie tussen forensische professional en cliënt
E-learning
Relatie tussen team en cliënt
Relatie tussen team en cliënt
E-learning
Relationele veiligheid
Relationele veiligheid
E-learning
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicofactoren en beschermende factoren
E-learning
Risicomanagement
Risicomanagement
E-learning
Risicotaxatie
Risicotaxatie
E-learning
Risicotaxatie-instrument FARE
Risicotaxatie-instrument FARE
E-learning
Risicotaxatie-instrument HCR-20V3
Risicotaxatie-instrument HCR-20V3
E-learning
Risicotaxatie-instrument HKT-R
Risicotaxatie-instrument HKT-R
E-learning
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
E-learning
Rol van de sociotherapeut
Rol van de sociotherapeut
E-learning
Samenwerken met ervaringsdeskundigen
Samenwerken met ervaringsdeskundigen
E-learning
Signalen van spanningsopbouw
Signalen van spanningsopbouw
E-learning
Spanningsvelden en spanningsbogen
Spanningsvelden en spanningsbogen
E-learning
Vroegsignalering
Vroegsignalering
E-learning
Waarnemen en analyseren van gedrag in de forensische zorg
Waarnemen en analyseren van gedrag in de forensische zorg
E-learning
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
E-learning
Wet verplicht GGZ (Wvggz)
Wet verplicht GGZ (Wvggz)
E-learning
Zorgdialoog App
Zorgdialoog App
E-learning Handvatten