Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de website www.forensischvakmanschap.nl en alle informatie die daarop is vermeld, waaronder de resultaten van de leermiddelen, (hierna ‘Producten’) die op deze website openbaar zijn gemaakt.

U wordt verzocht deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zorgvuldig te lezen. Door het gebruik van deze website en/of via deze website aangeboden Producten, verklaart u zich daarmee akkoord. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke Producten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden die zijn opgenomen in de Producten.

Gebruik van de website
De op of via deze website aangeboden Producten mogen niet worden gebruikt als een gericht advies. Beslissingen op basis van deze Producten zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Hoewel Forensisch Vakmanschap tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Forensisch Vakmanschap expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie en/of Producten juist, volledig of actueel is. Enig gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Informatie van derden, Producten en diensten
Wanneer Forensisch Vakmanschap hyperlinks naar websites en/of Producten van derden aanbiedt is het gebruik daarvan volledig voor eigen risico van de gebruiker daarvan. Forensisch Vakmanschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of Producten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Forensisch Vakmanschap niet geverifieerd voor enig specifiek of generiek beoogd gebruiksdoel.

Uitsluiting van aansprakelijkheid; disclaimer
Forensisch Vakmanschap en/of haar licentiegevers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van gebruiker(s) en/of derden, ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Forensisch Vakmanschap op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • informatie en/of Producten die op of via deze website worden aangeboden,
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Forensisch Vakmanschap of u wordt gezonden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software en/of Producten die via deze website beschikbaar worden gesteld of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website en/of daarop openbaar gemaakte Producten.

De voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders van organisaties die deel uitmaken van Forensisch Vakmanschap en/of in opdracht van Forensisch Vakmanschap diensten verrichten in relatie tot de uitvoering van het Programma, waaronder specifiek het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).

Intellectuele eigendomsrechten
Forensisch Vakmanschap en/of de rechthebbenden op de via de website openbaar gemaakte Producten behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en/of Producten, waaronder alle downloadbare Producten alsmede alle op de website gepubliceerde teksten, grafisch materiaal en logo’s.

Toepasselijk recht
Op deze website, de gebruiksvoorwaarden en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Wijzigingen
Forensisch Vakmanschap behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd.