Terug

Slachtofferbewust werken (handreiking)

Doelgroep

De handreiking is geschreven voor forensisch maatschappelijk werkers, netwerkbegeleiders en systeembegeleiders, werkzaam in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) of Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). De handreiking kan ook gebruikt worden door behandelaren, behandelcoördinatoren of hoofden behandeling.

Handreiking voor contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

In de TBS wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Om dat op een gestructureerde wijze te kunnen doen is de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld. Met de handreiking kunnen forensisch maatschappelijk werkers de behoeften van slachtoffers, nabestaanden en tbs-gestelden in kaart brengen en beoordelen hoe daar rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld door contact tussen slachtoffers en maatschappelijk werkers van een tbs-kliniek te organiseren of door contact tussen het slachtoffer en de tbs-gestelde zelf te organiseren.

In de handreiking staan belangrijke thema’s waar forensisch maatschappelijk werkers over na kunnen denken wanneer ze de wensen en behoeften van slachtoffers, nabestaanden en tbs-gestelden inventariseren. Voorbeelden zijn het risico op een onverwachte confrontatie, de behoefte aan informatie, en – indien het slachtoffer en de tbs-gestelde contact met elkaar hebben – de verwachtingen die iemand heeft en nazorg. Ieder thema wordt in de handreiking toegelicht en geïllustreerd met één of meerdere geanonimiseerde casussen.

De handreiking is gebaseerd op expertmeetings met ketenpartners en op gesprekken met forensisch maatschappelijk werkers. De handreiking is ontwikkeld in samenwerking met de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers, Slachtofferhulp Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling, het Informatiepunt Detentieverloop, Restorative Justice Nederland.

Naar de handreiking

Contactgegevens

info@kfz.nl
www.kfz.nl