Over Forensische Werkplaats

De Forensische Werkplaats biedt allerlei praktische leer- en ontwikkelmiddelen en inspiratie om invulling te geven aan Forensisch Vakmanschap en innovatie op de werkvloer. Je vindt er team- en reflectieopdrachten, infographics, scans, inspiratievideo’s, podcasts, good practices, e-learning en doorverwijzingen naar relevante websites en opleiders. 

Deze leer- en ontwikkelmiddelen zijn in de Forensische Werkplaats ingedeeld in de volgende onderwerpen:

Behandeleffect: Om cliënten te kunnen activeren en motiveren tot gedragsverandering, is begeleiding en behandeling op maat essentieel. Dit onderdeel heeft betrekking op de kennis en vaardigheden omtrent herstelgericht werken en het werken met begeleidings- en behandelplannen.

Het forensische zorgveld: Betreft (een introductie op) de forensische zorg in het algemeen. Bijvoorbeeld wanneer wordt forensische zorg opgelegd en welke settingen zijn er te onderscheiden?

Jij als professional: Gaat over zelfinzicht, mentale veerkracht en individuele ontwikkeling. Professionals in de forensische zorg krijgen in hun werk te maken met een grote druk. Bijvoorbeeld, door spanningsvolle situaties, crisissituaties waarin de veiligheid in het geding is en media-aandacht. Hoe blijft een professional ondanks deze situaties mentaal stabiel handelen? Daarnaast heeft dit onderdeel betrekking op het omgaan met grenzen, draagkracht en draaglast. Zelfinzicht is de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het geef inzicht in de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Als je weet waar je staat krijg je een scherper beeld van de stappen die je kunt om het beste uit jezelf te halen.

Leren in de organisatie: Dit onderwerp geeft handvatten hoe leren en ontwikkelen in te bedden is in de organisatie. Onder dit onderwerp kunnen ook inwerktrajecten geplaatst worden, etc. 

Multidisciplinair werken : Werken in de forensische zorg vraag een grote mate van zelfstandigheid en het nemen van beslissingen gevraagd. Toch blijft het samenwerken met collega's cruciaal. In hoeverre houden collega's elkaar scherp en wordt er getoetst welke normen en waarden als ondergrens moeten dienen in het werk? Worden ervaringen besproken en nemen collega's samen de verantwoordelijkheid over situaties? Daarnaast krijgt een professional in de forensische zorg mogelijk te maken met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ketenpartners.

Risicobewust werken: Een professional in de forensische zorg krijgt in het werk te maken cliënten met uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken, psychopathologie en delictachtergronden. Dit brengt in spanningsvolle situaties verschillende risico's met zich mee. Het is belangrijk om cliënten te ondersteunen in het herkennen van risicogedrag en acute risico's in te kunnen schatten. Onder risicobewust werken vallen alle kennis en vaardigheden omtrent vroegsignalering, risico-inschatting en de risicotaxatie-instrumenten.

Werk- en leefklimaat: Professional in de forensische zorg krijgen in het werk te maken met ethische dilemma's, passieve of actieve weerstand, agressie en ben je dagelijks bezig met het creeëren van een veilige (werk)omgeving. De werkrelatie die met cliënten wordt opgebouwd speelt hierin een grote rol.

Wet- en regelgeving: in het werken in de forensische zorg heb je als professional te maken met diverse wetgeving. Dit betreft niet alleen de forensische titel van de cliënt, maar ook de wetten en plichten waar je mee te maken hebt in de uitvoering van de behandeling.